Binnen Conrad bieden we veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

We stimuleren mensen om kennis continu op een hoger niveau te ontwikkelen en we vinden het belangrijk dat je je kennis toepast en zo een actieve bijdrage levert aan onze uitdagende ambities.

Elk jaar heeft iedereen in april en september een functioneringsgesprek en aan het einde van het jaar een beoordelingsgesprek.

Functioneringsgesprek:

Een functioneringsgesprek is een tweezijdige gebeurtenis. Er wordt zowel gesproken over jouw functioneren als over het functioneren van het bedrijf, waarbij ook het functioneren van je direct leidinggevende aan de orde komt. Dit gesprek kan leiden tot bijsturing in de functie, tot opleiding, extra begeleiding, een andere rol en verantwoordelijkheden in de organisatie of eventueel een andere functie. In dit gesprek wisselen jij en je leidinggevende je standpunten en ideeën uit met als doel het vinden van oplossingen voor knelpunten die zich in de praktijk voordoen.

Beoordelingsgesprek:

Een beoordelingsgesprek is veel meer een eenzijdige gebeurtenis, waarbij de leidinggevende jou vertelt hoe je wijze van werken wordt gewaardeerd en op welke punten je goed of juist minder goed wordt beoordeeld. De uitkomst van de beoordeling heeft consequenties voor de financiële beloning (uitkomst is gekoppeld) voor het nieuwe jaar.

Wij vinden een goede personeelsontwikkeling door beoordelingen belangrijk en daarom is er tijdens deze gesprekken onder andere meer en nadrukkelijker aandacht voor:

  • Het stimuleren van de creativiteit van de medewerkers om deze aan te wenden voor kwaliteitsverbetering en innovatie;
  • Benutten van menselijke energie (bevlogenheid, daardoor betere prestaties) van de medewerkers;
  • Verbeteren van de kwaliteit van het werk en de uitvoering hiervan;
  • Vergroten van de inzetbaarheid van de medewerkers;
  • Bieden van kansen op ontplooiing van de medewerkers en die kansen ook daadwerkelijk benutten;
  • De behoefte aan communicatie bij iedereen in de onderneming honoreren en de communicatie tevens effectiever maken;
  • Stimuleren van de invloed op de eigen taak van iedere medewerker;
  • Toepassen van de Conrad waarden.

Belangrijk bij een personeelsbeoordeling is het feit dat deze SMART is, daarnaast zullen bij de beoordeling consequent alle prestaties en eventuele tekortkomingen van het afgelopen jaar worden meegenomen.

POP gesprek

Om ondersteuning te bieden aan de wens om jouw kwaliteiten optimaal te benutten, bieden we je het POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) aan. Het POP is een instrument om jouw gewenste persoonlijke ontwikkeling in kaart te brengen en daar schriftelijke, specifieke afspraken met je over te maken. Daarom is dit een onderdeel van de functionering- en beoordelingcyclus van Conrad. Het POP bevat meetbare acties over de af te leggen weg in de richting waarin je je wenst te ontwikkelen in je huidige functie of in een toekomstige functie binnen de organisatie.